Sundsöötmise keelustamine Euroopa Liidus

Loe läbi pöördumine ning

Austatud Eesti Vabariigi peaminister ja maaeluminister

Foie gras on pardi- või hanemaksast valmistatud toiduaine, mille saamiseks nuumatakse linde, kuni nende maksa normaalkaal ületatakse mitmekordselt. 

Põhiline vastuolu foie gras tootmises on lindude sunniviisiline söötmine. Selleks sisestatakse linnu kõrri 2-3 korda päevas toru, et pumbata neile sisse suuremas koguses toitu, kui nad muidu vabatahtlikult sööksid. Partide puhul toimitakse sel viisil kaks nädalat, hanede puhul kolm nädalat. Sunniviisilise söötmise eesmärk on tekitada maksarakkude rasvhüpertroofia (hepatosteatoos ehk rasvmaks). Selle patoloogia tõttu võib linnu maks ületada oma normaalsuuruse rohkem kui kümnekordselt. 

Sunniviisiline söötmine tekitab lindudele raskeid terviseprobleeme, sealhulgas kuumastressi, luude patoloogiaid ja rasvumust, mis omakorda võivad viia tõsiste probleemideni jalgadega ning muude patoloogiliste seisunditeni. Sunniviisilise söötmise käigus suureneb lindude suremus 10–20 korda võrreldes lindudega, keda sel viisil ei söödeta. Euroopa Komisjoni loomade tervishoiu ja heaolu teaduskomitee (SCAHAW) teatas juba 1998. aastal, et “praegusel kujul toimuv sunniviisiline söötmine on lindude heaolu kahjustav”. Sellest ajast saati pole Euroopa Komisjonis vastaval teemal rohkem uurimistööd tehtud. 

Eeltoodud ja muudel loomade heaolu arvestavatel põhjustel on sunniviisiline söötmine keelatud Eestis ja 22-s teises Euroopa Liidu liikmesriigis.

13. detsembril 2000. a vastuvõetud loomakaitseseaduse järgi on Eestis “keelatud looma sunniviisiline söötmine, välja arvatud meditsiinilise näidustuse puhul” alates 2009. a jaanuarist. 

Sellegipoolest on sunniviisiline söötmine veel lubatud viies EL-i liikmesriigis. Paradoksaalsel kombel määrab olemasolev EL-i regulatsioon kodulinnuliha turustusnormide kohta (komisjoni määrus nr 543/2008) foie gras jaoks kasutatavate pardi- ja hanemaksa minimaalse massi sellise, mida on võimalik saavutada vaid sunniviisilise söötmisega. Seega tagatakse õiguskaitse ja ebaõiglane turueelis tootmisviisile, mida õigusega peetakse looma suhtes lubamatuks teoks enamikes EL-i riikides, k.a Eestis. 

Seepärast palume meie, allakirjutanud, Vabariigi Valitsusel teha kõik oma võimuses, et aidata kaasa sunniviisilise söötmise keelustamisele kogu Euroopa Liidus, või vähemalt toetada foie gras’s kasutatavate pardi-ja hanemaksa miinimumkaalu nõude kustutamist, sest see annab ebaõiglase eelise tootjatele, kes kasutavad niivõrd julma tootmisviisi.    

Helista900 0100

Ja annetad 5 eurot.
Kindlasti kuula ära ka esimesed 12 sekundit.

Tee suur heateguPüsiannetus

Püsiannetustest on loomade õiguste eest seismisel meile kõige rohkem kasu.